ဦးစီးရုံးချုပ်လိပ်စာများ

 

ဦးစီးရုံးချုပ်လိပ်စာများ

စဉ် ဌာနခွဲအမည် Office Phone Mobile Email Address
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၀၆၇-၃၄၀၄၁၂၇   dg@dtve.org
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးအဖွဲ့ ၀၆၇-၃၄၀၄၄၈၃   dgoffice@dtve.org
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၀၆၇-၃၄၀၄၀၁၄   nyanwinthan@dtve.org
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၀၆၇-၃၄၀၄၁၂၆   moekyawthu@dtve.org
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးအဖွဲ့ ၀၆၇-၃၄၀၄၄၈၁   ddgoffice@dtve.org
စီမံကိန်းဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၄၄၉၄ ၀၉-၅၀၆၀၈၇၂ plan@dtve.org
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၄၅၈၈ ၀၉-၄၃၀၀၂၅၃၄ hrd@dtve.org
သင်တန်းရေးရာဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၄၁၈၂ ၀၉-၄၃၀၁၄၇၅၃ student@dtve.org
ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၄၀၁၉ ၀၉-၄၃၀၄၄၀၆၃ staff@dtve.org
၁၀ စီမံဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၄၀၂၀ ၀၉-၄၀၂၅၀၅၄၉၀ management@dtve.org
၁၁ မူဝါဒဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၄၅၀၅ ၀၉-၇၉၇၇၁၅၁၁၃ policydtvet@dtve.org
၁၂ ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၄၄၇၇ ၀၉-၄၂၀၇၀၄၃၆၇ frdoffice@dtve.org
၁၃ ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၄၃၈၉ ၀၉-၂၅၀၁၀၀၈၅၃ budget@dtve.org